แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

แบบทดสอบออนไลน์มัลติมีเดีย
เปิดแบบทดสอบแล้วทำแบบทดสอบ เมื่อเสร็จคลิกส่ง (send) ไปที่ wty_298@hotmail.com
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนชุดที่ 1 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนชุดที่ 2 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับสารเสพติด
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนชุดที่ 3 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรง
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนชุดที่ 4 ปัญหาความรุนแรงและแนวทางแก้ไข
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนชุดที่ 5 หลักความปลอดภัยที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันhome